Loading...

ข้อมูลองค์กร

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความเป็นมา

 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2551 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 4 ประการ คือ

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการใหม่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิต การตลาด และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้มีศักยภาพ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพให้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์

 3. เพื่อให้เกิดบริษัทใหม่ (Start-up Company) จากผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง

 4. เพื่อเป็นหน่วยกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวกและความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่

กุญแจสู่ความสำเร็จ

 1. กลยุทธ์องค์กร

 2. วัฒนธรรมองค์กร

 3. ความสามารถขององค์กร

 4. พันธมิตรและเครือข่าย

กระบวนความคิดหลักขององค์กร

จุดมุ่งหมาย

  “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยความสามารถหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการให้แนวคิด ความรู้ ลู่ทาง ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและส่งผลต่อความสามารถในการประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน”

เอกลักษณ์เชิงยุทธศาสตร์

 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

กลยุทธ์หลัก

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลยุทธ์หลัก

 1. ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ

  1) มิตรภาพ- เป็นมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ

  2) จริงใจ- จริงใจต่อผู้รับบริการ

  3) เข้าใจ- เข้าใจสถานะและความต้องการของผู้รับบริการ

   4) ใส่ใจ- ใส่ใจและมุ่งมั่นตอบสนอง

 2. พัฒนางานบริการ

  1) สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของผู้รับบริการ

  2) มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. วัฒนธรรมองค์กร

  1) ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน

  2) ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานบริการ


ความตั้งใจในอนาคต

 เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการจากความสามารถหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบกิจการเชิงสร้างสรรค์ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Rajabhat University Business Incubator

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

 “สร้าง UBRU-BI ให้เป็นผู้นำในการจัดการบริการ สร้าง พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่ ได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจ บนฐานความรู้ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าแก่สังคม และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

 1. สร้าง UBRU-BI ให้เป็นหน่วยบริการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

 2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม บนฐานความรู้ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 3. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการใหม่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิต การตลาด และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้มีศักยภาพ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพให้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์

 3. เพื่อให้เกิดบริษัทใหม่จากผู้รับการบ่มเพาะที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง

 4. เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวกและความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย

 อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และผู้ที่มีความสนใจ และมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง

เป้าหมายขององค์กร

เป้าหมายสูงสุดขององค์กร เพื่อการบรรลุในปี พ.ศ. 2562

 1. สร้าง UBRU-BI ให้เป็นหน่วยบริการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

 2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม บนฐานความรู้ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 3. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผังโครงการองค์กร

Image

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล

ประธานบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Image

รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ

ประธานกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Image

อาจารย์รวิ กลางประพันธ์

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Image

อาจารย์อัสนี อำนวย

รองผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Image

อาจารย์เจษฎา สายสุข

รองผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
Image

นางสาวทัศพร กัญญาพันธ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารโครงการ
Image

นางสาวสุภารัตน์ ศรีเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารโครงการ

ติดต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ที่อยู่ อาคาร 24 ชั้น 2 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000